skip to Main Content

“Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.

Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet

Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de praktijk laat anders zien. Door het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen, het vervallen, verjaren en stuiten van vakantiedagen, onduidelijkheid over het verschuldigde loon, het verkrijgen en intrekken van toestemming, collectieve vakantiedagen en het meenemen van vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar of een nieuwe werkgever, verzanden werkgevers en werknemers niet zelden in eindeloze discussies. Ziekte maakt het allemaal nog ingewikkelder.

Vakantiedagen en ziekte, opbouw en opname

Uitgangspunt is dat de werknemer tijdens ziekte (geheel en gedeeltelijk) volledig vakantiedagen opbouwt. Wel kunnen werkgever en werknemer afwijkende afspraken maken over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat alleen over de laatste zes maanden van ziekte bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd.

Een zieke werknemer die gedeeltelijk werkt, neemt voor het volledig aantal overeengekomen arbeidsuren vakantie op (volledige opbouw, dus volledige opname). Een zieke werknemer die niet werkt (dus niet kan re-integreren), neemt geen vakantie op, tenzij de werknemer instemt met het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen. Maar welke werknemer doet dit? Op vakantie naar Ibiza zonder dat dit vakantiedagen kost kan dus.

Wordt een werknemer tijdens een al vastgestelde vakantie ziek, dan gelden deze dagen niet als vakantie, tenzij de werknemer daar in een voorkomend geval mee instemt. Zoals uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch blijkt, wordt instemming niet snel aangenomen.

Hof Den Bosch

De vraag die voorlag was of DAF 29 vakantiedagen mocht afboeken van het verlofsaldo van de werknemer. De werknemer had al een verlofaanvraag ingediend die was goedgekeurd. Een maand later meldt de werknemer zich ziek. Nadat de bedrijfsarts had bepaald dat de werknemer nog niet inzetbaar was heeft de werknemer telefonisch contact gehad met zijn leidinggevende met de vraag of bekend was dat de werknemer op vakantie zou gaan. De werknemer gaat op vakantie, DAF boekt de verlofdagen af.

Het Hof is van oordeel dat DAF alleen de verlofdagen mocht afboeken, als de werknemer daarmee heeft ingestemd. De mededeling van de werknemer aan zijn leidinggevende dat hij volgens planning op vakantie zou gaan betekent niet dat de werknemer instemming heeft verleend. Hiervoor is het nodig dat de werkgever specifiek en concreet met de werknemer overlegt zodat de werknemer zich bewust is van de gevolgen van de instemming. DAF moet de dagen alsnog uitkeren.

Overigens kan wel in de arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat ziektedagen tijdens vakantie als vakantiedagen worden aangemerkt voor zover het gaat om de bovenwettelijke vakantiedagen die in dat kalenderjaar zijn opgebouwd.

Advies

Enkele adviezen voor de praktijk:

  • zorg dat in de arbeidsovereenkomst afspraken over het opbouwen, opnemen en meenemen van vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar duidelijk zijn vastgelegd en deze afspraken consistent worden nageleefd;
  • maak hierbij onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij bovenwettelijke dagen is meer mogelijk. Denk o.a. aan de beperkte opbouw tijdens ziekte, het genieten van verlof tijdens ziekte en het als werkgever kunnen aanwijzen van vakantiedagen;
  • stel werknemers daadwerkelijk in staat om vakantiedagen te genieten;
  • informeer werknemers tijdig en juist over het vervallen en verjaren van vakantiedagen;
  • leg aanvullende afspraken schriftelijk vast, zoals instemming van de werknemer met de inzet van vakantiedagen tijdens ziekte bij een al vastgestelde vakantie. Uit de vastlegging moet blijken dat de werkgever concreet met de werknemer heeft overlegd zodat de werknemer zich bewust is van de gevolgen;
  • zorg als werkgever voor een correcte en inzichtelijke administratie.

Heeft u vragen of wilt u advies over vakantiedagen, neem dan gerust contact met mij op.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2022:1405

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op.
Marion Hagenaars
Advocaat Arbeidsrecht

logo Cordemeyer & Slager Advocaten

Back To Top