skip to Main Content

December is bij uitstek de maand om niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Werkgevers staan niet of te weinig stil bij de waarde van een vakantiedag.  Het is toch zaak om dit te doen, want verkeerde waardebepaling kan tot vijf jaar later alsnog leiden tot aanzienlijke loonvorderingen. 

Het loon over een vakantiedag

Vakantiedagen worden genoten of uitgekeerd. In beide gevallen is de vraag: welk loon is de werkgever verschuldigd? Standaard gaan werkgevers uit van het basisloon vermeerderd met vakantietoeslag. Ten onrechte.
Uitgangspunt is namelijk dat het loon over een vakantiedag gelijk is aan het loon over een gewerkte dag. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers mogen geen financieel nadeel ondervinden van het genieten of het laten uitkeren van vakantiedagen. Dit betekent dat onder dit loon ‘het gehele overeengekomen loon’ moet worden verstaan. En dit is veel meer dan het basisloon vermeerderd met vakantietoeslag.

Uitbetalen vakantiedagenHet gehele overeengekomen loon

Onder ‘het gehele overeengekomen loon’ valt namelijk in ieder geval het basisloon, vakantietoeslag, vaste dertiende maand en eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslagen, ploegentoeslagen, bonussen en consignatietoeslagen. Maar ook, zoals recent door een Hof weer is bevestigd, winstdelingen. In dezelfde uitspraak heeft dit Hof geoordeeld dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie niet onder het loon zou vallen. Het is echter de vraag of dit wel juist is. Verschillende rechters onderschrijven dit standpunt in ieder geval niet. Niet onder het loon vallen echte onkostenvergoedingen (geldt dus niet voor ‘verkapt loon’) en incidentele overwerkvergoedingen. Om de hoogte te bepalen van de bonus of winstdeling waar rekening mee gehouden moet worden, moet een redelijke referteperiode in acht worden genomen. Vaak is dit een periode van drie tot zes jaar.

Loonvorderingen

Loonvorderingen verjaren pas na vijf jaar. Ook werknemers die al uit dienst zijn, kunnen dus nog een vordering instellen. De vordering wordt verhoogd met de wettelijke rente en verhogingen. Werkgevers kunnen dus onaangenaam worden verrast door een vordering en de hoogte hiervan. En is er eenmaal één werknemer over de dam, dan volgen er geheid meer.

Advies

Weet als werkgever wat binnen uw onderneming valt onder ‘het gehele overeengekomen loon’ en betaal dit loon over vakantiedagen uit. Kunnen vorderingen niet worden uitgesloten, tref dan een voorziening. Vormen bepaalde looncomponenten geen onderdeel van het ‘geheel overeengekomen loon’ leg dit dan vast in bijvoorbeeld het medewerkershandboek. En wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten, laat er dan geen misverstand over bestaan waar de werknemer met betrekking tot vakantiedagen nog recht op heeft.

Dit bericht is een bewerking van een blog van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

logo-CordemeyerSlager LawyersforIT

Back To Top