skip to Main Content

Onderhandelen met de bedenktermijn in het achterhoofd

Wat doet het nieuwe kabinet met de Wet Werk en Zekerheid? Het is afwachten. Ga er vooralsnog vanuit dat de bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst blijft gehandhaafd.

Hoe zit het ook alweer?

Onderhandelen met de bedenktijd in het achterhoofdEen overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet schriftelijk worden aangegaan. De werknemer heeft het recht om binnen twee weken na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen op deze overeenkomst terug te komen. Dit gaat heel eenvoudig. De werknemer hoeft zijn (voormalig) werkgever slechts schriftelijk te laten weten dat hij op de overeenkomst terugkomt. Redenen hoeft de werknemer niet aan te voeren. Vergeet de werkgever de bedenktermijn in de overeenkomst (correct) te vermelden, dan wordt de bedenktermijn verlengd tot drie weken.

Maar waarom?

De bedenktermijn is bedacht om de ongelijkheid tussen werkgever en werknemer te compenseren. De termijn moet voorkomen dat een werknemer instemt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl hij onvoldoende heeft kunnen overzien wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van instemming onder psychische druk of in een emotionele toestand. Door de bedenktermijn kunnen juridische procedures worden voorkomen. De werknemer hoeft immers niet te procederen om op grond van een wilsgebrek alsnog onder de overeenkomst uit te komen.

Aanvang termijn

Hoe simpel de regel ook lijkt, er is al heel wat geprocedeerd over de bedenktermijn. Terugkerende vraag is wanneer de bedenktermijn aanvangt. Want: wanneer is nu een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen? Op het moment dat tussen partijen volledige overeenstemming is bereikt? Of pas op het moment dat de vaststellingsovereenkomst door de werknemer is ondertekend?

De kantonrechters zijn het (nog) niet met elkaar eens. De kantonrechter in Rotterdam heeft overwogen dat het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst beslissend is. De rechtszekerheid zou namelijk gebaat zijn bij een aantoonbaar en concreet moment waarop de termijn aanvangt. Een schriftelijke bevestiging van de advocaat dat volledige overeenstemming is bereikt, was niet voldoende.

De kantonrechters in Leiden en Bergen op Zoom beslisten anders. Deze rechters zijn van oordeel dat het schriftelijkheidsvereiste niet zover gaat dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening door partijen van de vaststellingsovereenkomst. “Een zo vergaande afwijking van het reguliere contractenrecht en het systeem van aanbod en aanvaarding zou, zo de wetgever dat heeft bedoeld, in de wet of in ieder geval in de wetsgeschiedenis zijn genoemd”, aldus deze kantonrechters. De bedenktermijn begon daarom op het moment dat bij e-mail schriftelijke overeenstemming over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is bereikt. Voor het laatste valt veel te zeggen.

Whatsapp en ontvangsttheorie

Bijkomende ‘uitdagingen’ zijn het schriftelijkheidsvereiste en de ontvangsttheorie. Uit de rechtspraak blijkt dat ook een Whatsapp-bericht aan het schriftelijkheidsvereiste voldoet. Bedenk wel dat de ontvangsttheorie geldt. Dit betekent dat de betreffende verklaring alleen werking heeft als die de geadresseerde tijdig heeft bereikt. De bewijslast rust op de partij die zich op de verklaring beroept. Een Whatsapp-bericht blijft dus spannend en een werknemer kan zich maar beter – als de tijd zich daarvoor leent – door middel van een aangetekend schrijven op de bedenktermijn beroepen.

Conclusie?

Een dralende werknemer kan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst nog wel eens voor zich uitschuiven. De werkgever is er dan bij gebaat dat de bedenktermijn al aanvangt op het moment dat tussen partijen overeenstemming over de regeling is bereikt om niet in voortdurende onzekerheid te verkeren over de totstandkoming van een regeling. Een e-mail waarin wordt bevestigd dat tussen partijen volledige overeenstemming is bereikt met daarbij een concept vaststellingsovereenkomst met een bedenktermijn kan uitkomst beiden. En dan maar hopen dat je de juiste kantonrechter treft…

Marion Hagenaars, advocaat arbeidsrecht bij Cordemeyer & Slager / Advocaten, Haarlem.

Back To Top