skip to Main Content

De ondernemingsraad vervult een belangrijke rol bij de privacybescherming. Medezeggenschap heeft immers tot doel dat bij besluitvorming de belangen van werknemers en werkgever op een evenwichtige wijze worden meegewogen. Medezeggenschapstrajecten kunnen echter ook vertragend en verstorend werken. Voor u als HR-professional is het daarom noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de rechten van de ondernemingsraad en de vragen die u van de ondernemingsraad kunt verwachten zodat u hier accuraat en tijdig op in kunt spelen.

Om welke besluiten gaat het?

Het betreft voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

  • Gegevensbescherming -datalekkeneen regeling over het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  • een regeling over voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen. Dit zijn de zogenaamde personeelsvolgsystemen. Ook dit valt onder het verwerken van persoonsgegevens.

Denk bijvoorbeeld aan besluiten met betrekking tot personeels- en salarisadministratie, pre-employment screening, sollicitatieprocedures, ziekteverzuim(registratie), assessments, plaatsing van camera’s, controle e-mail- en internetgebruik en (niet-geanonimiseerde) klanttevredenheidsonderzoeken.

Welke bevoegdheden heeft de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht. De ondernemer moet het voorgenomen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voorleggen voor instemming. Bij het besluit moet een overzicht worden verstrekt van de beweegredenen en de gevolgen voor het personeel.

De ondernemer heeft instemming nodig van de ondernemingsraad om het besluit te kunnen nemen. Verkrijgt de ondernemer geen instemming, dan kan hij vervangende instemming vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter geeft echter slechts vervangende toestemming als de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen. De kantonrechter kan ook om vervangende instemming worden gevraagd als de ondernemingsraad niet binnen een redelijke termijn een beslissing neemt. Zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende instemming van een rechter kan de ondernemer het besluit niet nemen. Het besluit is dan nietig. Dit is dus anders dan bij het adviesrecht. De ondernemingsraad moet wel tijdig een beroep op de nietigheid doen.

Let wel op dat instemming van de ondernemingsraad de verwerking niet per se rechtmatig maakt.

Wat toetst de ondernemingsraad?

In de privacyverordening is geregeld hoe natuurlijke personen worden beschermd in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De ondernemingsraad moet toetsen of het voorgenomen besluit van de ondernemer aan de privacyverordening voldoet. Dit betekent dat de ondernemingsraad onder andere toetst of:

  • de persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt;
  • het doel voor de verwerking vooraf bepaald en nauwkeurig omschreven is en de verwerking hiertoe beperkt blijft;
  • zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt en alternatieven zijn onderzocht;
  • de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is;
  • het voor de medewerkers bekend is dat persoonsgegevens worden verwerkt en zij tijdig, juist en volledig worden geïnformeerd;
  • door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen een passende beveiliging wordt gewaarborgd.

De instemmingsaanvraag zal moeten voorzien in deze informatiebehoefte van de ondernemingsraad.

Conclusie

De rechten van de ondernemingsraad op het gebied van privacy zijn verstrekkend. Om medezeggenschapstrajecten soepel te laten verlopen, moeten ondernemer en ondernemingsraad beide zowel bekend zijn met de rechten en plichten die voortvloeien uit de privacyverordening als met de technische mogelijkheden om de privacy te waarborgen en de risico’s die hieraan vastzitten. Ondernemingsraden kunnen hierbij gebruik maken van hun recht om deskundigen te raadplegen. Ondernemers doen er verstandig aan de instemmingsaanvraag zorgvuldig op te stellen waarbij de beweegredenen en gevolgen voor het personeel direct duidelijk zijn.

Dit bericht is een bewerking van een blog van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

logo-CordemeyerSlager LawyersforIT

Wilt u op de hoogte blijven?

Mercash publiceert de komende periode met regelmaat over de AVG/GDPR en de impact op de Human Resources en het arbeidsrecht. Schrijf u in, en u ontvangt een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Back To Top